(Hyresgäst måste vara medlem i någon av varvets medlemsklubbar)

§ 1.

Förhyrd plats ska användas för nybygge, reparation eller ändring av nöjesbåt. Det är ej tillåtet att i kommersiellt syfte utföra arbeten inom varvet.

All verksamhet på varvet sker på nyttjarens eget ansvar. Båtklubbarnas Varv ikläder sig inget ansvar för personskador, gäller även vid nyttjande av varvets maskiner. Det åligger också nyttjaren att ha fullödig försäkring för sin båt och sin verksamhet.

§ 2.

Om plats behöver disponeras längre tid än beräknats kan, beroende på beläggning, detta beviljas om ansökan göres i god tid. Förhöjd hyra kan utgå. Hyran utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av båtklubbarnas Varv fastställd taxa. Hyra erläggs senast 30 dagar efter påbörjad månad. Minimitid för hyresberäkning är en månad. Hyra erläggs från och med den månad som framgår av Hyresupplåtelse. För Säsongshyresgäster i september/oktober.

§ 3.

Arbete inomhus med material (plaster, giftiga färger eller dyl.) som är hälsovådliga eller innebär sanitär olägenhet, får endast utföras i mycket begränsad omfattning. Torrslipning av plaster, lacker och bottenfärger inomhus är förbjudet.

§ 4.

Hyresgäst är skyldig att tillsammans med övriga hyresgäster ansvara för underhåll av varvets maskiner och verktyg. För ersättning av förstörda verktyg och förnyelse erläggs en säsongs/månadsavgift till en fond som förvaltas av Båtklubbarnas Varv.

§ 5.

Elapparater och sladdlampor ska hållas i gott skick. Endast för ändamålet godkänd utrustning får anslutas. Anslutningsledning ska bestå av oskarvad gummikabel i gott skick och ska frånkopplas vägg/plintuttag vid arbetstillfällets avbrott eller slut. Elvärme och varmluftpistol får ej användas inomhus.

Utomhus får elvärme max 2 kW, användas vid kontinuerlig uppsikt. Varmluftpistol får ej användas i båtarna. Kaffebryggare och kokplatta ska vara urkopplad när någon inte vistas i pentryt.

§ 6.

Användande av eld inom varvets lokaler är förbjudet.

§ 7.

Brandfarliga vätskor ska förvaras i för ändamålet lämpliga behållare och i så små mängder som möjligt. Gasolflaskor får ej förvaras i varvet. Bränsletankar ska vara tömda innan båt tas in på varvet.

§ 8.

Det åligger hyresgäst att hålla rent på disponerad plats och vid maskinerna. Största sparsamhet med el och värme ska iakttas. Hyresgäst äger ej rätt att förändra av Båtklubbarnas Varv bestämd och inställd värmeautomatik, ej heller att förändra elinstallationer.

§ 9.

Båtklubbarnas Varv ikläder sig inget ansvar för skador som kan uppkomma vid flyttning av båt, även om flyttningen skett på Båtklubbarnas Varvs initiativ.

§ 10.

Bryter hyresgäst mot dessa villkor eller mot av Båtklubbarnas Varv antagna ordningsregler är Båtklubbarnas Varv berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och på hyresgästs bekostnad vidta de åtgärder som Båtklubbarnas Varv kan finna påkallade på grund av det inträffade. Båtklubbarnas Varv fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.