1. All verksamhet på varvet, sker på hyresgästens eget ansvar. Båtklubbarnas Varv ansvarar inte för personskador, detta gäller även vid nyttjande av varvets maskiner. Det åligger hyresgästen att ha sin båt och övrig egendom på varvet försäkrad under hela hyresavtalet. Hyresgästen ansvarar för de gäster som besöker varvet. Varvets maskiner och utrustning inspekteras årligen. Hyresgästen är skyldig att rapportera tillbud och felanmäla vid behov till styrelsen. Det är ej tillåtet att i kommersiellt syfte utföra arbeten inom varvet.
 2. Arbete inomhus med material som är hälsovådliga eller som upplevs som en sanitär olägenhet skall planeras och utföras med hänsyn till övriga varvsgäster. (plaster, lack, lösningsmedel, vax eller andra kemikalier) Härdplaster under härdning får ej lämnas obevakat, på grund av brandrisken. Ta vara på verktyg och utrustning som använts så att inte giftiga ämnen sprids eller brand uppstår.
 3. Vid slipning skall dammsugare med filter användas för att förhindra att damm sprids i luften. Vi mer omfattande slipning skall täckning användas vid och runt båten för att minska spridning av slipdamm. Takfläktar på varven får tillfälligt stängas av vid arbete under kortare tid. Anslå alltid när fläktarna får startas igen efter exempelvis lackning.
 4. Skrapning, slipning och målning av skrov ska ske så att inga färg- eller sliprester hamnar på marken eller golv. Avfallet och ex täckplast och uttjänta presenningar ska hanteras enligt kommunens avfallsregler av hyresgästen.
 5. För att använda varvets maskiner och ha tillgång till låskoden på strömbrytaren ska hyresgästen årligen genomgå en kortare kurs om hur maskiner handhas. Hyresgästen är ansvarig för att varvets maskiner och verktyg är rena efter användning. Rengöring, sopning av och kring maskinerna görs efter varje arbete med maskinen. Det är förbjudet att använda trasiga maskiner. Kontakta styrelsen eller varvskommittén om det uppstår fel eller servicebehov! 
 6. Elapparater, sladdlampor och elkablar skall hållas i gott skick. Endast för ändamålet godkänd utrustning får anslutas. Skarvsladdar ska vara oskarvad gummikabel i gott skick och skall kopplas bort från vägg/plintuttag vid avslut på arbetet. Utomhus får elvärme max 2 kW användas vid kontinuerlig uppsikt och sparsamhet. 
 7. Inomhus är lampor och verktyg med halogen, glödtråd eller öppen låga förbjudna (t.ex. halogenstrålkastare, blåslampa och värmepistol). Kaffebryggare, vattenkokare och kokplatta skall vara urkopplad när ingen vistas i pentryt såvida timer ej används.
 8. Utomhus ska stegar, pallar vara fastlåsta när du lämnar varvet för att minska inbrottsrisken.
 9. Brandfarliga vätskor och kemikalier förvaras i för ändamålet lämpliga behållare och i så små mängder som möjligt. Plåtskåpen i lackrummet på stora varvet är avsedda för hyresgäster inne på varven. Gasolflaskor får under inga omständigheter förvaras i båtarna när de står på varvsområdet ute eller inne. Bensintankar skall vara tömda innan båtar tas in på varvet. Mindre mängd diesel kan förvaras i båtens ordinarie tank. Provkörning av förbränningsmotorer eller värmare inomhus får ej ske utan styrelsen godkännande för säker avgashantering.
 10. Varvet har ingen sophantering eller förvaring av restavfall. Det åligger hyresgäst att hålla rent och snyggt på sin plats och vid maskinerna. Lös inredning och material förvaras lämpligen på och i, eller under båten. Hyresgästen ansvarar för att löpande ta med sitt avfall från varvet.
 11. För att bevaka att inga obehöriga vistas i lokalerna och minska inbrottsrisken har kamerabevakning installerats på varven. Se kamerabevakningspolicyn på hemsidan.
 12. Hyresgäst får inte ändra på fastighetens värmeautomatik, eller förändra elinstallationer. Värmeanläggningen är inställd på 14 graders inomhustemperatur. Hyresgästen får inte täcka för radiatorer inomhus. Temperaturen kan variera beroende på väder och vind, styrning sker för att minimera uppvärmningskostnaderna. Kontakta styrelsen vid större avvikelser. Hyresgästen ansvarar att fönster, dörrar och takventiler stängs efter användning.
 13. Det är inte tillåtet att tvätta båtar utomhus med annat än vatten och miljövänliga produkter. Som båtägare är du ansvarig för att endast använda färger som är godkända vid båtens hemmahamn. Hyresgästen ansvarar för föroreningar på mark, kostnader för sanering eller böter vid skada bekostas av hyresgästen.
 14. Nyckel taggar till dörrar är personliga och får ej överlåtas. Hyresgästen ansvarar för att omgående förlustanmäla en nyckeltagg.
 15. Hyresgästen godkänner att båtplats, namn, telefonnummer, epostadress och kontaktuppgift till anhörig anslås på anslagstavlan inomhus.
 16. Hyresgästen förbinder sig att utföra en tillsynsvecka, enligt anvisning på anslagstavlan samt att medverka på två städdagar eller separata arbetsuppgifter under cirka 4-8 timmar.
 17. Hyresgästen ska märka vagn och båt på främre styrbordsstötta tydligt med namn och telefon eller registeringsnummer. Alternativt referens till anslagstavlan. Hyresgästen ansvar för skador på fast och lös inredning samt andra båtar vid förflyttning av båt, även om flytten skett på Båtklubbarnas Varvs initiativ eller utförs av tredje part.

Bryter hyresgästen mot detta avtal är Båtklubbarnas Varv berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och på hyresgästs bekostnad avvisa hyresgästen och dess egendom från varvet.