2021-09-21

Bakgrund

Till följd av intrång tidigare år i föreningens lokaler har Båtklubbarnas Varv beslutat installera utrustning för kameraövervakning.

Vad säger lagen?

I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom även en ny svensk lag för kameraövervakning 2018, den nya Kamerabevakningslagen. Många slipper nu att ansöka om tillstånd för att kameraövervaka, men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kameraövervakning. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informeras om det. Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen.

Rättslig grund

En intresseavvägning har gjorts avseende föreningens hyresgästers behov av personlig integritet mot behovet av att förebygga och utreda brott i berörda utrymmen. Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att Stora och Lilla varvet behöver övervakas i syfte att avskräcka och förhindra brott. Åtgärden bedöms som nödvändig och proportionell. Styrelsens bedömning är att nyttan med kamerasystem i berörda utrymmen överstiger inskränkningen beträffande hyresgästernas integritet.

Båtklubbarnas Varv’s kameraövervakningssystem

Inspelat material skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder, lagras lokalt i föreningens lokaler och raderas automatiskt efter en tid (f.n. 7 dagar). I samband med att kamerasystemet installerades genomfördes skyltning som informerar om kameraövervakning i garaget.

Tillgång till och användning av inspelat material

Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.

Inspelat material kommer enbart att användas om det har begåtts ett brott i eller i anslutning till lokalerna och detta brott har polisanmälts till polismyndigheten. Om så sker har styrelsen rätt att överlämna inspelningsmaterialet till polismyndigheten. Det är enbart styrelsen som har rätt att hantera det inspelade materialet. Styrelsen får i samband med brottsmisstanke gå igenom inspelat material, om nödvändigt anmäla brott till polisen, samt i anslutning därtill lämna ut inspelat material.

Övrigt

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra denna policy när så bedöms nödvändigt.